ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΕΠΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ.83332102000 πρώην ΜΑΕ 18314/004/β/88/0057

Σύμφωνα με το νόμο το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας Σαπουντζάκη 11, Νέα Ιωνία, Αττικής, στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00π.μ.με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή Νέων μελών διοικητικού συμβουλίου, λόγω λήξης της προηγούμενης διορισμένης προσωρινής διοίκησης βάσει απόφασης πρωτοδικείου 1373/2021.

2.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2019-30/06/2020 Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων ) μετά των επ΄αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/07/2019 – 30/06/2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/07/2019-30/06/2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2019 - 30/06/2020

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν νόμιμα μετοχές της εταιρείας

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 27 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας.

Τα παρόντα θέματα να τοιχοκολληθούν σε εμφανές σημείο στην έδρα της εταιρείας.

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Γιώργος Τσάφας  Ιάκωβος Δουκάκης


Τα Μέλη:

Λαγογιάννης Γεώργιος
Αρνιθένου Διαμαντούλ